ประวัติความเป็นมา

นาย ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

> นายกสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2549
> นายกสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย หรือ "สนสท." ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2549 จากการรวมตัวของสโมสรนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีการการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 12 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต-นักศึกษาที่มีความสอดคล้อง และมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิต-นักศึกษา รวมทั้งนำเอาองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพไปใช้ในการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต-นักศึกษา ประกอบกับปีดังกล่าว เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มบุคลากรสุขภาพ (ภาคกลาง) ภายใต้วาระหลัก “60 ปี 60 ล้านความความดีเริ่มต้นที่เยาวชน” ดังนั้นทางนิสิตนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ปัจจุบันสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 16 สถาบัน มีสมาชิกกว่า 4000 คน เป็นนิสิต-นักศึกษา และศิษย์เก่า จากสถาบันเครือข่ายทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์สมาพันธ์

1.เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีโอกาสนำความรู้ในวิชาชีพมาช่วยเหลือคนในสังคมให้คนในสังคมได้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีด้านการปฏิบัติสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากทุกสถาบัน

3.เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

4.เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และแสดงออกถึงบทบาทความสำคัญของตนเองในสังคมอย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำในการผลักดันภาพลักษณ์ทางด้านสาธารณสุข และเกิดแรงขับเคลื่อนของคนในสังคมในด้านการส่งเสริมสุภาพ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

6.เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี แก่นิสิตนักศึกษา
สัญลักษณ์

ความหมาย

แสดงถึงความกลมเกลียวและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมมือกันของนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ

รายละเอียด

- พื้นหลังเป็นลายธงชาติประเทศไทย
- ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปวงกลม หมายถึง ความกลมเกลียวซึ่งมีในสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วประเทศ
- ภายในตราสัญลักษณ์ มี ลักษณะคล้ายรูปมือประสานกัน สีโอลด์โรส หมายถึง ความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะกระทำในสิ่งเดียวกันและช่วยเหลือกัน
- อักษรย่อ “ สนสท.” ภายในตราสัญลักษณ์ หมายถึง สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสีแดงสลับขาว โดยสีแดง หมายถึง ความแข็งแรง กล้าหาญ กระตือรือร้น สามารถเผชิญต่อสู้กับความกลัว ความอ่อนล้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือขององค์กร

สีประจำ สนสท.

สีโอลด์โรส หมายถึง ความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะกระทำในสิ่งเดียวกันและช่วยเหลือกัน
สมาชิกเครือข่าย