โครงสร้างองค์กร


ผู้บริหาร

นาย ฤชากร คงมั่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

นาย อริย์ธัช อินทรประชา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองนายกฯ ฝ่ายบริหาร

นาย ธรรมรัตน์ ช่วยเชียร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองนายกฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นาย ทัตพงษ์​ อาจนนลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​

รองนายกฯ ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร

นาย ธนกร อินทร์ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสานงาน

นาย ตระการ หล้าจันทร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

นาย ปณวัฒน์ แซ่ตัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

นาย จิรายุทธ หุ้นส่วน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาว ศิริวิมล เวชจักรเวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นาย วัชรพงศ์ เมืองจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย ประวิทย์ แวงเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

นาย อนันต์สิทธิ์ ยงค์ศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ

นางสาว กฤษณรักษ์ จูมเกตุ
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายวิชาการ

นางสาว ศุภาวรรณ มุ่งงาม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายวิชาการ

กรรมการทั่วไป

นางสาว ทรรศศิกา ธะนะคำ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขานุการสมาพันธ์ฯ

นางสาว พัชราภรณ์ ภูสมยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เหรัญญิก

นาย เจษฎาภรณ์ มีมูซอ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เหรัญญิก